Friday, November 9, 2007

Kinkaku-ji, Kyoto

Kinkaku-ji, Kyoto


Kinkaku-ji, Kyoto, 1637

Kinkaku-ji, Kyoto

No comments: